Rugăciuni făcute de preot pentru dezlegare de farmece sau de descântece

 

(Rugăciune din Molitfelnic)

Rânduiala care se face de către preot la casa sau la locul ce sunt supărate de farmece sau de descântece

Cine va voi să i se citească în casă aceste rugăciuni trebuie să postească în ziua aceea şi să facă milostenie după cum îi va fi puterea, şi cu râvnă să se roage lui Dumnezeu, dar mai întâi să se mărturisească. Deci preotul, în ziua în care urmează să săvârşească această rânduială, mai întâi să săvârşească Sfânta Liturghie. După aceea, binecuvântând după obicei, zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie, împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia… Şi troparele: Miluieşte‑ne pe noi, Doamne, miluieşte‑ne…, Slavă…, Doamne, miluieşte‑ne pe noi…, Şi acum…, Uşa milostivirii…, în care timp preotul tămâiază casa. Apoi: Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă… Şi acum…, Veniţi să ne închinăm… Şi Psalmul 69: Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte… (caută‑l la pag. 325).

După aceea, preotul citeşte aceste

Rugăciuni

Domnului să ne rugăm.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel mai înainte de veci, fără de început şi de o fiinţă cu Tatăl cel fără de început, Dumnezeul cel viu, şi cu Duhul Lui cel fără de început şi nedespărţit; Care Te‑ai pogorât din cer şi, neschimbat, Te‑ai făcut om, ca pe om de înşelăciunea diavolului şi de chinuirea lui să‑l liberezi şi să strici toate facerile lui de rău cele diavoleşti; iar sfinţilor Tăi ucenici şi Apostoli le‑ai dat putere a călca peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului, Ţie acum noi nevrednicii slujitorii Tăi cu umilinţă ne rugăm: caută cu milostivire spre casa aceasta şi spre robii Tăi (N), şi de supărările cele rele ale oamenilor celor vicleni, ale otrăvitorilor şi descântătorilor, ale fermecătorilor sau fermecătoarelor şi ale diavolilor celor vicleni, izbăveşte pe aceşti bântuiţi şi înviforaţi, pentru că Ţie toate Îţi sunt cu putinţă: a le risipi cu iubirea de oameni, şi în nimic a le face şi a le întoarce; pentru ca fără ispite să petreacă credincioşii robii Tăi (N), şi de acele supărări să petreacă în pace şi animalele şi toate cele din cuprinsul casei lor. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Care ne miluieşti şi ne mântuieşti, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Domnului să ne rugăm.

Vă blestem pe voi, atotviclenilor, începătorii răutăţilor, blestemaţilor şi urâţilor diavoli, de oriunde sunteţi şi oricâţi sunteţi, pe voi care otrăviţi şi fermecaţi locurile şi casele oamenilor, ale robilor lui Dumnezeu (N), pe voi, lucrătorii răutăţilor, împreună cu cel ce s‑a dat pe sine vouă, vicleanul om, ca să fiţi aduşi casei acesteia să o supăraţi şi cu rele năluciri şi cu bântuielile voastre să supăraţi şi să necăjiţi pe cei care locuiesc în ea şi împrejurul ei. Ci cu toată puterea numelui, a unuia Atotţiitorului Dumnezeu, în Sfânta Treime slăvit, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, şi cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci şi a mântuitoarelor Lui patimi, a morţii celei de viaţă făcătoare a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu a Cărui putere toate cele întunecate ale voastre, şi stăpâniile şi chipurile cele împotriva a toată zidirea lui Dumnezeu, şi chinuirea şi stricăciunea voastră, ca pe o nimica le‑a stins; cu tărie poruncesc vouă, viclenelor duhuri, degrab să fugiţi de la casa aceasta şi de la cei ce locuiesc în ea şi împrejurul ei, cu toate descântecele şi otrăvurile şi farmecele voastre; iar de acum niciodată să nu vă mai întoarceţi la ea ca să o supăraţi şi nicidecum să nu mai zăboviţi, o, blestemaţilor şi lepădaţilor, ci să vă depărtaţi de aici cu toate facerile voastre de rău şi să daţi loc puterii lui Dumnezeu şi nemăsuratei Lui milostiviri şi harului Lui care zdrobeşte toate facerile voastre de rău.

Să vă certe pe voi puterea lui Dumnezeu, Care a certat pe vrăjitorii lui Faraon, şi nălucirile farmecelor lor le‑a făcut fără putere. Să vă certe Acela cu puterea Căruia poruncind marele Pavel apostolul a făcut neputincioasă puterea vicleşugului vostru şi a orbit pe Elima vrăjitorul cel plin de toată înşelăciunea şi răutatea, vrăjmaşul a toată dreptatea şi diavolul, cu care voi mult stricaţi şi căile Domnului le răzvrătiţi. Să vă certe pe voi Acela cu al Cărui nume a poruncit marele Pavel apostolul duhului pitonicesc şi l‑a izgonit din fiica aceea care, cu descântecele ei, câştig mare da domnilor săi. Şi precum Iustina, cu semnul crucii lui Hristos Dumnezeul nostru, cu puterea Lui fiind îmbrăcată, pe oamenii vrăjitori şi pe voi diavolii v‑a biruit, nimica voi sporind; încă şi pe vrăjitorul şi slujitorul vostru Ciprian la slujirea Adevăratului Dumnezeu l‑a adus şi voi de frică şi de cutremur fiind cuprinşi aţi fugit; aşa şi acum să cadă peste voi şi să vă apuce spaimă, cutremur şi frică de la Dumnezeu atotţiitorul, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, Cel ce vă va doborî pe voi în focul cel nestins şi veşnic şi fără de sfârşit, şi în el să vă chinuiţi în veci. Amin.

Apoi luând preotul apă sfinţită de la Botezul Domnului (iar, dacă nu are, să facă sfinţirea cea mică a apei), stropeşte casa şi locul casei pe din afară, cântând troparul de mai jos pe glasul al 5‑lea, ţinând crucea în mână şi botezând pe cei din casă:

Înviază Dumnezeu, risipindu‑se vrăjmaşii Lui şi fugind de la faţa Lui cei ce‑L urăsc pe Dânsul. Precum se împrăştie fumul şi nu mai este; precum se topeşte ceara de faţa focului, aşa să piară diavolii cei fermecători şi descântători de la faţa lui Dumnezeu; iar robii lui Dumnezeu, aceştia, să se bucure de Domnul şi să se veselească.

Zice şi aceasta:

Să fugă şi să se depărteze de la casa aceasta tot vicleanul diavol şi otrăvirea şi farmecele şi descântecele prin stropirea acestei ape sfinţite şi niciodată să nu se mai întoarcă, ci să se stingă; în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

, ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *