Rugăciunea Maicii Domnului “sporirea minţii”

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-O, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici!

Primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa Preacinstitei Tale icoane! Înduplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la faţa omului, păstorilor înţelepciune duhovnicească, râvnă şi buna pază a sufletelor noastre, învăţătorilor smerită înţelepciune, fiilor ascultare şi nouă tuturor duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului. Şi acum, maică prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei o legatură de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i frica de Dumnezeu, înfrânarea şi hărnicia, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii. Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuița înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea şi ajutorul Tău, laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii Domnului – 1

Preacurată Maică a Domnului Puterilor celor de Sus, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, Atotputernică, Apărătoarea şi tăria noastră, primeşte această cântare de laudă şi de mulţumire de la noi nevrednicii robii Tăi. Înalţă rugăciunile noastre la Tronul Lui Dumnezeu şi Fiul Tău, ca să fie Milostiv nouă. Să adauge Harul Său tuturor celor care cinstesc preacinstitul Tău nume şi cu credinţă şi cu dragoste se închină icoanei Tale făcătoare de minuni. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de Dânsul, dacă Tu Stăpană nu-L vei milostivi asupra noastră. Ţie toate sunt cu putinţă de la Dânsul şi pentru aceasta năzuim la Tine, că eşti Acoperitoarea noastră şi Grabnică Ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei care ne rugăm Ţie! Ocroteşte-ne cu puternicul Tău Acoperămant şi cere de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să dea păstorilor noştri sfințenie, ca să privegheze şi să ocârmuiască sufletele

noastre; ocârmuitorilor de oraşe – înţelepciune şi putere; judecătorilor – dreptate şi necăutare la faţă; învăţătorilor – minte şi smerită înţelepciune; soţilor – dragoste şi înţelegere; fiilor ascultare, asupriţilor – răbdare, asupritorilor – frică de Dumnezeu; celor scârbiţi – răbdare şi bucurie duhovnicească; benchetuitorilor – înfrânare şi nouă tuturor, duhul înţelepciunii, al cucerniciei, al milostivirii, al blândeţii, al curăţiei şi al dreptăţii. Aşa, Doamnă Preasfantă, milostiveşte-Te asupra noastră şi asupra neputinciosului Tău popor. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni ajută-i, pe prunci păzeşte-i şi pe noi pe toţi apără-ne şi ne ocroteşte cu milostivirea Ta. Pe toţi ne scoate din adâncul păcatului şi ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viaţă, iar la Înfricoşata Judecată să Te rogi pentru noi, către Fiul Tău şi Dumnezeul nostru. Că Tu, Sfântă Maică, eşti slava celor cereşti şi nădejdea pământenilor. Tu eşti, după Dumnezeu, nădejdea şi Apărătoarea noastră, a tuturor celor care ne rugăm Ţie, cu credinţă. Deci ne rugăm Ţie, Atotputernică, Ajutătoarea noastră şi Ţie ne încredinţăm pe noi inşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii Domnului -2

Împărăteasa mea cea Preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiţilor şi acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scârba, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii, deci îl dezleagă precum voieşti, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică nici altă mângâiere bună, ci numai pe Tine, Maica Lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii Domnului – 3

Preacurată Doamnă, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Fecioară Care poţi face tot binele, primeşte aceste cinstite daruri care se cuvin numai Ţie, de la noi nevrednicii robii Tăi, Ceea ce eşti Aleasă din toate neamurile şi Te-ai arătat mai înaltă decat toate făpturile Cereşti şi pământeşti, că pentru Tine a fost cu noi Domnul Puterilor şi prin Tine am cunoscut pe Dumnezeu şi ne-am învrednicit Sfântului Său Trup şi Preacuratului Său Sânge. Pentru aceasta, Fericită eşti între neamurile neamurilor, Ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai Luminată decât Heruvimii şi mai Cinstită decât Serafimii. Şi acum, Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, Fecioară intru tot lăudată, nu înceta a Te ruga pentru nevrednicii robii Tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a celui viclean şi rău. Păzeşte-ne până în sfârşit cu rugăciunile Tale neosândiţi, ca prin paza şi cu ajutorul Tău, fiind mântuiţi, Slavă, Laudă, Mulţumire şi închinăciune pentru toate să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea întâi către Maica Domului

Atotbună Stăpană, Sfântă Maică a Lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a Toate, nu sunt vrednic ca să intri sub acoperămantul meu, dar, fiind Maica Milostivă a Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu şi trupul meu slăbit se va întări. Tu ai putere în tărie şi în cuvânt. O, Împărăteasă a Toate. Stăpână Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, preacinstita icoană a Ta, Împărăteasă a Toate, mântuieşte pe cei care cu fierbinţeală cer Mila Ta. Slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la Tine, din toate necazurile scapă turma Ta, care cere de la Tine mijlocirea Ta. Adu-mi biruinţa, roagă-Te pentru mine ca să măresc Numele Tău Cel Minunat, întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a doua către Maica Domului

O, Preacurată Maică a Lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere înaintea Icoanei Tale Celei-Făcătoare-de-Minuni. Întoarce-Ţi privirea spre copiii Tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad înaintea Sfintei Tale Icoane cu credinţă şi acoperă-ne Fecioară, cu Omoforul Tău Cel Vindecător. În acest loc în care nădejdea se subţiază, Mila Ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară Lumina Necreată a Lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blândeţe şi lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul Tău cel bolnav, Atotmilostivă Stăpână, binecuvântează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului Doctor, Iisus Christos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea Icoanei Tale ca Puterea Ta să trăiască în noi, Stăpână Doamnă. Întinde mâinile Tale pline de vindecări, Bucuria celor întristaţi, Mângâierea celor îndureraţi, ca degrabă primind ajutorul Tău cel minunat, mulțumind, să slăvim şi să lăudăm Treimea Cea de Viaţă Făcătoare şi Nedespărţită, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfant, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *