Rugăciune pentru curățarea și vindecarea arborelui genealogic

Această rugăciune se citește minim 40 de zile. Scopul ei este să ajute la iertarea păcatelor strămoșești și să aducă energie benefică pe strămoși pentru a ușura calea urmașilor.

Rugăciunile începătoare deschid porțile cerului pentru a vă face ascultate rugăciunile, cererile…

Rugăciunile începătoare

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, și acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin

Cântărețul: Amin. Doamne miluiește (de 12 ori).

Slavă…, Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nos­tru Dumnezeu.

Veniți să ne închi­năm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să că­dem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (de trei ori).

Apoi Psalmul 142.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.

Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.

Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.

Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.

Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.

Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.

Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

PSALMUL 22 

Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.

La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.

Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.

Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.

Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.

Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.

Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Apoi: Rugăciune pentru curățarea arborelui genealogic

 Împăratule ceresc! Mângâietorului adevărat al sufletului! Tu eșți unic în tot ce există și prin voia Ta se îndeplinesc toate. Tu eșți lumina care nu se stinge, lumina veșnică și comoara inimilor devotate cărora le dăruieșți viață.

Există în noi, spală toate răutățile, coboară pacea prin pocalul comorii, copiilor Tăi, dăruiește speranța, iertarea și salvarea tuturor celor care cheamă Numele Tău.

Dumnezeu Sfânt, Putere sfântă și milostivă! Miluiește-ne pe noi, iartă-ne, trezește inimile adormite și învață-ne să fim atenți la conștiință. Dăruiește-ne cunoaștere spirituală și dă pace gândirii omeneșți neliniștite și nesupuse, adu Lumina Rugăciunii și Adevărului celor devotați Ție.

Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi!

Doamne Iisuse, fiul lui Dumnezeu, salvează-ne pe noi!

Soborul Bisericilor sfinte de Răsărit și de Apus, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Milostivă Maica lui Iisus, Tu prealuminoasă, ai născut pe Fiul Tău pentru ispășirea păcatului neamului omenesc!

Te rog, în numele iubirii și iertării lui Iisus, pomenește numele tuturor rudelor mele de sânge de care sunt legată karmic în această viață, atât celor vii și celor morți, iartă lor toate greșelile făcute cu voie și fără de voie în viața pământească și prin rugăciune dăruiește izbăvirea lor de blestem, deochi, bârfe, stricăciuni și tot felul de vrăjitorii, de toate programele involuționiste și INGRAME demonice. Primește sufletele care așteaptă izbăvire sub acoperamantul matern al tău și arată-le calea spre lăcășul celor luminați și credincioși, în Lumea Mângâierii și Bucuriei.

O, împărăteasă aotoputernică, Doamnă milostivă, Mamă mângâietoare, Apărătoarea neamului omenesc! Sărutarea Ta ne binecuvântează, ne îndreaptă spre viață veșnică, nu ne lasa de la drumul ales!

O, Veșnicie înmiresmată! Ascultă rugăciunile noastre și primește cererile noastre, în numele schimbării viitoare.

O, Mângâierea binecredinciosilor, Mama omenirii! Primește în inima Ta toate sufletele care caută Iubirea și Milostivirea Ta și primește pe ei în Casa Cerească! Te rog cu speranță și credință, răspândește dragostea Ta asupra tuturor ființelor de pe pământ și asupra tuturor rudelor de sânge și nu le lasă fără îndreptare mângâietoare. Spre binele pruncilor nevinovați miluiește pe părinți și cu lacrimile și rugăciunile mamelor răscumpăra păcatele copiilor. Prin rugăciunile binecredincioșilor să se deschidă pentru ei Porțile Lumii Cereșți.

O, Binecuvântată! La rugăciunea mea, trimite patru îngeri ai Luminii de la Tronul lui Dumnezeu, pentru ca prin puterea lor, care am primit-o din timpul facerii lumii, fă să se elibereze rudele sufletului meu de toate energiile și stările potrivnice perfecțiunii dumnezeieșți, pentru ca să fie apărați de toate acțiunile demonice ale duhurilor rele, care împiedică și sunt contra adevărului și gândului bun al binecredincioșilor Tăi.

Cu secera Duhului, care strălucește în mâna ta, desparte spicele roditoare de pleava și cu fulgerul scânteietor al adevărului dăruiește posibilitatea sufletelor Domnului să afle chipul lupului care se preschimbă în pieile mieilor.

O, iubite înger Uriel, cel care este grabnic spre Dumnezeu, Lumina tainică lui Dumnezeu. La rugăciunea mea de răscumpărare, care conține credința mea în curățire și eliberare, scoate numele rudelor mele din suita ispititorului și acoperă-le cu Focul iubirii în suita Viețîi Veșnice.

O, iubite Ariel, întărește inimile devotate Luminii Iubirii care e dăruită Ție de izvorul Luminii Dumnezeesti și trezește sămânța Duhului în toate ființele.

O, iubite îngere Ieramiil (Ramiil – înălțimea lui Dumnezeu)! Din vasul binefăcător al Viețîi Veșnice din mâna ta, toarnă mireasma parfumată, pentru ca  fiecare sămânța a Duhului să se transforme într-un spic copt și să aducă Veșniciei roadele sale.

În numele Maicii preamărite a întregii vieți, vă chem Îngeri ai Luminii: Izrael, Darion și Ieremil! Eliberați, curățați, renașteți și înălțați în lumina toate sufletele, cu care Adevărul meu este legat prin legături de nezdruncinat – karmice în în arborele geneealogic.

Tatăl nostru ceresc, Creatorul cerului și al pământului și a tuturor ființelor! Întărește puterea rugăciunii  care creează Lumina Iubirii Adevărate și prin milostivirea Ta dăruiește eliberarea, învierea spirtuală și preschimbarea tuturor sufletelor care se îndreaptă spre numele Tău sfânt în zilele marelui sfârșit.

Trimite darurile cereșți și pământeșți copiilor Tăi în această zi și păzește de la ispita și rău, create de cei ce nu respectă Legea Ta și nu îndeplinesc poruncile tale și sunt împotriva voinței Tale.

Iartă Doamne pe toți pentru calomnie, răutate, vrăjitorie, lucrările șamanilor, magie neagră, blesteme adresate neamului meu și întărește-mă să pot ierta pe toți care din neștiință au dorit răul tuturor sufletelor până la a 12 –a generație a arborelui genealogic atât în interior cât și în exterior.

Prin puterea iertării eliberează, curață și salvează pe copiii Tăi, Doamne!

Prin numele Tău superior, atotputernic și Atotiertator, apară-ne pe drumul păcii, iubirii și Luminii și îndreaptă pașii noștri pe căile iluminării și spre locul devotaților Tăi, căci Tu, Domnul, Îndrumătorul Lumilor Adevărului, eșți nădejdea și reazemul celor slabi și în mâinile Tale, Preamărite, este viața tuturor celor născuți din Duhul tău veșnic.

Tu, unul, eșți memorabil, nespus, milostiv pentru toți copiii Tăi cărora le potoleșți suferințele, îi mângâi în tristețe, îi vindeci de răni, vrăjitorie, deochi, șamani – curăția sfântă de blesteme spuse sau transmise –adevărată eliberare.

Te slăvesc în patru ipostaze ale Duhului Sfânt, care este Tatăl, Mama, Fiul, fiică, iar împreună – lumina creatoare de viață.

Așa a fost la început, așa este în prezent, astfel va fi în vecii vecilor, Amin.

 Eliberează Atotputernice și Milostive, copiii Tăi de gânduri răuvoitoare, de cuvinte răutăcioase, de blesteme amare și de orice fel de vrăjitorie, de stricăciuni, deochi, clevetire, căci numai în Tine avem speranța.

Purifică pe toți cei însetați de lumină în întuneric și în umbra morții, pentru că Tu, viu și adevărat Mărețul Dumnezeu al voințelor cereșți, eșți bucuria și mângâierea pentru toți care sunt disperați. Iubirea Ta – Paloșul de Foc, care eliberează de lanțurile puse de servitorii celui care contra voinței Tale și a celor devotați Ție, fie ca cei cruzi și răuvoitori să se retragă slăbiți din fața chipului lui Hristos, întipărit în conștiința fiilor și fiicelor Tale.

Adevăratul Mângâietor al sufletelor, ascultă rugăciunea mea, ascultă rugăciunea tututor care cheamă Numele Tău Sfânt, rotește Paloșul eliberării asupra copiilor Tăi, apară pe cei devotați Ție cu Scutul iubirii și Dreptățîi, pentru că Tu ești unica noastră speranță.

Te slăvesc în patru ipostaze, care sunt Tatăl, Mama, Fiul și Fiica și împreună, Lumina Creatoare de viață.

Așa a fost la început, așa e în prezent și așa va fi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru ceresc! Lumina Sfânta Nespusă!

Ascultă rugăciunea mea. Fie ca această rugăciune a inimii devotate să ajungă la tine.

Tu cel drept similostiv, cel ce conduce tot ce există, care a împuternicit pe sfințîi apostoli să lovească șerpii și scorpionii cu piciorul, care ai încoronat-o pe Maica Domnului ca împărăteasa Lumii, dăruiește tutoror copiilor Tăi care cheamă numele Tău sfânt să se bucure de purificarea și eliberarea de toate energiile care sunt mai prejos de perfecțiunea Domnului, de toți demonii interni și externi, de toate stricăciunile, deochi, șamani, vrajotiri, de orice magie neagră, deuterea distrugătoare a blestemelor, care nu ne lasă să ne apropiem de Tine.

Fie ca să se trezească sufletul spre viața veșnică și inima pământească să se umple cu Lumina Iubirii, păcii, bucuriei. Fie ca să răsară lumina salvării pentru toți cei ce trăiesc în întuneric și în umbra morții.

Doamne insuflă în noi Duhul Tău Sfânt!

Doamne trăiește în noi, Doamne domnește în noi!

Doamne condu-ne pe noi!

Doamne iubește în noi pe cei apropiați!

Doamne învinge și învie în noi Puterea Iubirii Tale,

Doamne dăruiește salvare lumii înnoite, Puterea Iubirii tale, Doamne, dăruiește speranța transformării și învierea inimilor chinuite, trupurilor rănite, neamului omenesc.

Doamne, Apărătorul neamului omenesc, Fie-ți milă de copiii Tăi din lăcășul strălucitor al lumilor, trimite pe Arhanghelii Tăi Mari: Mihail, Gavriil, Samuil, Zadkiil, Uriil, pentru ca prin puterea lor, dăruită lor la Izvorul Fericirii Veșnice, să ajute să elibereze și să purifice copiii Domnului de toate energiile negative. Să se aprindă în sufletul lor Lumina Iertării și Transformării Divine.

Fie ca să se întărească în inimile binecredinciosilor Tăi puritatea cerească, Pacea adevărată, Iubirea fără limite, să-i miluiască pe toți Dumnezeul Viu și Veșnic.

Imparatule  ceresc, Adevăratul Mângâietor al sufletelor! Tu eșți Unicul Prezent în toate și totul se îndeplinește prin Voința Ta.

Tu eșți Lumina Nemuritoare, Pacea veșnică și Tezaurul inimilor devotaților, cărora le dăruieșți viață.

Fii în noi, curăță-ne de toate răutățile, adu în lume prin pocalele neprețuite ale copiilor Tăi, speranța, iertarea și salvarea tuturor celor care se îndreaptă spre Numele Tău, Te slăvesc în patru ipostaze, care sunt Tatăl, Mama, Fiul și Fiica și împreună Lumina creatoare de viață.

Așa a fost la început, așa e în prezent și așa va fi în vecii vecilor, Amin.

Mulțumesc Doamne că mi-ai ascultat ruga și ai curățat de păcate întreg arborele meu genealogic! Mulțumesc Maică Sfântă pentru ajutor și protecție! Mulțumesc tuturor Puterilor cerești, tuturor Arhanghelilor și îngerului meu păzitor! Mulțumesc Arhanghelului Mihail pentru apărarea corpurilor eterice (proprii și ale celor din jur).

Amin!

, ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Un comentariu la „Rugăciune pentru curățarea și vindecarea arborelui genealogic

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *