ACATISTUL TUTUROR ARHANGHELILOR

 

 În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

 Slavă ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești; Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curătește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfânte tare, Sfânte fără moarte miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfânte tare, Sfânte fără moarte miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfânte tare, Sfânte fără moarte miluiește-ne pe noi.

 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și vecii vecilor. Amin.

 Preasfântă Treime, miluește-ne pe noi. Doamne curățește păcatele noastre. Stăpâne iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

 Doamne muluiește. Doamne muluiește. Doamne muluiește.

 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

 Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiul și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Amin! Miluiește-ne pe noi Doamne, miluiște-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune îți aducem Ție, ca unui Stăpân, noi, robii Tăi, miluiește-ne noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; Nu te mânia pe noi, nici nu pomeni fărădelegile noastre ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi, căci Tu ești Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul Tău, toți lucru mâinilor Tale și Numele Tău chemăm.

Și acum și pururea în vecii vecilor. Amin!

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim pe cei nădăjduim în tine, ci să ne salvezi prin tine din nevoi, pentru că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

CREZUL

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

  Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

  Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, și S-a făcut om.

  Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.

  Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

  Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

  Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.

  Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

  Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.

  Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.

  Aștept învierea morților.

  Și viața veacului ce va să vie.

Amin!

Doamne miluiește. Doamne miluiește. Doamne miluiește.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.Prea Sfântă Treime primește rugăciunea mea și slavă Ție pentru toate în special pentru îngerii și Arhanghelii tăi, care sunt de mare ajutor sufletelor, trupurilor și misiunii noastre.

 CONDACUL 1

 Pe voi, spirite ale focului divin, care neîncetat aduceți laudă  lui Dumnezeu și împliniți Voia Lui pe pământ și-n cer, cu recunoștință strigăm: Bucurăți-vă Sfinți Mesageri!

ICOSUL 1

 Mai Marilor cetelor îngerești, Mesageri ai Voinței Divine și împlinitori ai ei, Mărturisitori ai credinței prin fapte, vă aducem cu bucurie laude:

 Bucură-te, Sf Arh Mihail, cel al cărui nume înseamnă ,,Asemeni lui Dumnezeu”

 Bucură-te, Sf Arh Gabriel ,,Puterea lui Dumnezeu”

 Bucură-te, Sf Arh Rafael, cel care aduci „Vindecare de la Dumnezeu”

 Bucură-te ,,Lumina lui Dumnezeu” Sf Arh Uriel

 Bucură-te ,,Frumusețea Lui Dumnezeu” Sf Arh Jofiel

 Bucură-te, Sf Arh Samuel, cel al cărui nume înseamnă ,,Cel care îl vede pe Dumnezeu”

 Bucură-te ,,Dreptatea lui Dumnezeu” Sf Arh Zadkiel

 Bucură-te, Sf Arh Metatron, cel care stai alături de tronul ceresc și bucură-te tu, frate spiritual al Arh Metatron, Sf Arh Sandalfon

 Bucură-te ,,Leoaica lui Dumnezeu” Sf Arh Ariel.

 Bucură-te ,,Ajutorul lui Dumnezeu” Sf Arh Azrael

 Bucură-te, Sf Arh Haniel ,,Gloria lui Dumnezeu”

 Bucură-te, Sf Arh Raguel ,,Prieten al Domnului”

Bucură-te, Sf Arh Raziel, cel al cărui nume înseamnă ,,Taina lui Dumnezeu”.

 CONDACUL 2

 Pe tine, Prințe al Arhanghelilor și comandant al oștirilor lui Dumnezeu împotriva forțelor răului, te slăvim, cântând cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL 2

 Apărător al purității și protector plin de iubire, care ne asculți ruga intervenind pentru a salva viețile, corpul, proprietățile și reputația noastră și a celor dragi. Cu recunoștință îți cântăm:

 Bucură-te, cel al cărui sabie de foc este foc purificator al Adevărului

Bucură-te, înger eliberator, care eliberezi sufletele noastre de teamă

 Bucură-te Apărător al Luminii, ce ne dai credință și curaj, atunci când te chemăm în ajutor

 Bucură-te cel ce învingi forțele răului, cu sabia ta de lumină

 Bucură-te cel ce transformi energiile negative în energii pure Divine, aducătoare de viață

 Bucură-te, Sf Protector al Bisericii pe pământ

 Bucură-te Sf Înaripat, Mare Voievod, Arh Mihail.

 CONDACUL 3

 Pe tine, Mesager Divin, dătător de îmbucurătoare vești, aducem slavă lui Dumnezeu pentru speranța și fericirea pe care ne-o dai, cântând: Aliluia!

ICOSUL 3

 Sf Arh Gabriel, ție, ce permanent ne însuflețești starea tainică de copil Divin, cu bucurie îți cântăm:

 Bucură-te, Aducător de vești bune

 Bucură-te, dar al lui Dumnezeu pentru noi

 Bucură-te, ocrotitor al copiilor încă de la concepție

 Bucură-te, Sf Patron al sarcinii și al nașterilor

 Bucură-te, guvernator al Paradisului

 Bucură-te, grabnic ajutător al mesagerilor tereștri

 Bucură-te, Arhanghel al armoniei, Sf Arh Gabriel.

 CONDACUL 4

 Pe tine, Gardian al Copacului Vieții, ce aduci pe pământ, lumina vindecătoare a lui Dumnezeu, te cinstim cântând cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

 ICOSUL 4

 Sf Patron al medicinei, ce înconjori cu raza ta verde smarald, când ești chemat, orice om suferind, vindecându-l îți cântăm cu recunoștință:

 Bucură-te, cel mai bun doctor al sufletelor și trupurilor noastre

 Bucură-te, medic angelic, care nu stai nepăsător când te chemăm în ajutor

 Bucură-te călăuzitor tainic al celor ce călătoresc

 Bucură-te, ocrotitorul celor căsătoriți

 Bucură-te, Sf Patron al celor ce se ocupă de vindecare

 Bucură-te, înger al Providenței

 Bucură-te, Vindecător Divin, Sf Arh Rafael.

CONDACUL 5

 Pe tine, seraphim înflăcărat în dragostea pentru Dumnezeu și pe tine, heruvim care umpli Universul cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Pe voi Sf Arh Uriel și Jofiel vă cinstim cântând lui Dumnezeu: Aliluia !

ICOSUL 5

 Vouă, protectori ai umanității, ce revărsați razele înțelepciunii peste tot pământul, vă aducem laudă, cântând cu bucurie:

 Bucură-te, înger al luminii, Sf Arh Uriel

 Bucură-te , înger protector al copacului înțelepciunii, Sf Arh Jofiel

 Bucură-te , cel ce ne aperi de calamități naturale, Sf Uriel, protector al pământului

 Bucură-te, cel ce aduci frumusețea lui Dumnezeu în gânduri, sentimente, acțiuni și mediul înconjurător, Sf Arh Jofiel

 Bucură-te, Sf Arh Uriel, protector al preoților și spiritualității

 Bucură-te, Sf Arh Jophiel, cel ce ne ajuți să ne limpezim mintea când haosul ne înconjoară

 Bucură-te, Uriele, înger al păcii și Bucură-te Jofiele, înger al înțelepciunii.

CONDACUL 6

 Pe tine, canal de comunicare între cer și pământ, prin care se revarsă iubirea mistică a lui Dumnezeu, te mărim Sf Arh Samuel, cântând: Aliluia !

ICOSUL 6

 Chemându-te, pe tine în ajutor, Sf Arh Samuel, tot ce am pierdut cu Voie Divină, se întoarce la noi. Pentru toate acestea cu bucurie îți cântăm:

 Bucură-te, cel ce ne ajuți să găsim ce am pierdut

 Bucură-te, înger al adorației

 Bucură-te, înger al iubirii necondiționate

 Bucură-te, cel ce ne ajuți să simțim iubirea din noi și cei din jurul nostru

 Bucură-te, cel ce ne umpli cu iubire și recunoștință, pentru toate darurile primite în viață

 Bucură-te ghidul perfect în găsirea sufletului pereche

 Bucură-te, înger ce îl venerezi pe Dumnezeu, Sf Arh  Chamuel

 CONDACUL 7

 Pe tine, Arh al Bucuriei Divine, pure și copleșitoare, Sf Arh Zadkiel, te mărim cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL 7

Pe tine, te chemăm, Sf Arh Zadkiel, să ne înveți cum să ne dăruim total și necondiționat Voinței lui Dumnezeu. Și pentru această învățătură îți cântăm

 Bucură-te, Arhanghel al Libertății Divine

 Bucură-te, înger al memoriei, care în examene ne ești de un mare ajutor

Bucură-te, cel ce trezești compasiunea în noi

 Bucură-te, înger al compasiunii

 Bucură-te înger care ne arăți Bunăvoința Divină

 Bucură-te înger al mărinimiei

 Bucură-te, Sf Arh Zadkiel, înger al Grației Divine.

CONDACUL 8

 Din Grație Divină, voi Sf Arh Metatron și Sandalfon, datorită credinței voastre, ați fost ridicați la cer și transformați în Arhangheli. Pentru aceasta aducem Slavă lui Dumnezeu cântând: Aliluia !

ICOSUL 8

 Pe voi cei ce sunteți punți de legătură între cer și pământ, pe voi Sf Arh Metatron și Sandalfon vă cinstim cântând cu bucurie

Bucură-te, Arh Metatron, rege al îngerilor ce stai alături de Tronul Ceresc

 Bucură-te Arh Sandalfon, sfânt Mesager ce ne duci rugăciunile la Tatăl Divin, împletind coroane din ele

Bucură-te, Arh Metatron, cel care transmiți mesajele și poruncile lui Dumnezeu către toți Arhanghelii

 Bucură-te Arh Sandalfon, șef al cântărilor cerești care deschizi inimile noastre prin sunet

 Bucură-te, Arh Metatron, cel ce ești mare Scribd și preot în ceruri

Bucură-te, Arh Sandalfon, înalt mesager, plin de blândețe

Bucură-te, Sf Arh Metatron, mare învățător Divin, ce ne ajuți să ne aflăm menirea și Bucură-te Sf Arh Sandalfon, cel ce ne vindeci prin muzică.

CONDACUL 9

Pentru că ne îndemni să pășim plini de curaj și să ieșim din complacere și ignoranță pentru a realiza miracolul existenței. Pe tine Sf Arh Ariel, te cinstim cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL 9

 Mulțumiri vă aducem vouă, Tată Ceresc și Sf Arh Ariel, că ne ajutați să obținem mijloacele necesare îndeplinirii misiunii spirituale, pentru această cântăm cu bucurie:

 Bucură-te, purtător de Dumnezeu după Har

 Bucură-te, cel ce menți pură, sănătoasă, echilibrată natura

 Bucură-te, cel ce ne ajuți să experimentăm vindecarea prin pomi, flori, cristale și animale

 Bucură-te cel ce protejezi mediul și animalele

 Bucură-te , cel ce ne susți să gândim creator

 Bucură-te, înger al prosperității și abundenței

 Bucură-te, Sf Arh Ariel, Mare Domn al pământului.

 CONDACUL 10

 Pe tine, Sf Arh Azrael, înger plin de milă, care oprești suferința celor bolnavi, eliberând sufletul lor de trup. Pe tine, Sf Arh Azrael, te cinstim cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

 ICOSUL 10

 Ție, înger al morții, plin de iubire și mângâiere, cel care desprinzi sufletul de trup, respectând cuvântul Tatălui Ceresc „țărână ești în țărână te vei întoarce” îți cântăm:

Bucură-te, Sf Arh Azrael, înger ce consolezi sufletele celor dragi rămași în urmă

 Bucură-te, înger care ușurezi trecerea în neființă

 Bucură-te, cel ce ne ajuți să ne resemnăm cu curaj și să zicem cu toată ființa: ,,Facă-se Voia Ta Doamne și numai Voia Ta”

 Bucură-te, cel ce învingi teama de moarte

 Bucură-te, înger care ne înveți că toate începuturile și sfârșiturile sunt naturale

 Bucură-te, înger al morți, cel care conduci plin de iubire, sufletele la cer după părăsirea planului fizic

 Bucură-te, Sf Arh Azrael, mângâietor înaripat, cel ce ne vindeci inima de durere.

 CONDACUL 11

 Pe tine, Sf Arh Haniel, ghid angelic al iubirii în toate formele ei, te cinstim, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL 11

 Cu recunoștință, înger al Bunăvoinței, cel care ne aduci mai multă înțelegere și îngăduință față de ceilalți, te cinstim, cântând:

 Bucură-te , înger al Grației Divine

 Bucură-te, înger al gingășiei care pe femei le ajuți să-și armonizeze aspecte ale feminității

 Bucură-te, Haniel care oamenilor le dezvălui secretele pierdute ale remediilor naturale

 Bucură-te, felinar al cunoașterii

 Bucură-te, înger al Lunii, care mereu ne vi în ajutor când te chemăm.

 Bucură-te, prieten a lui Rafael, care ne înveți să folosim în vindecare sursele nelimitate ce provin din natură

 Bucură-te, Sf Arh Haniel, protector al femeii și a energiei feminine sacre.

    CONDACTUL 12

 Pe voi, Sf Arh Raziel, căpetenie îngerească plină de înțelepciune și Sf Arh Raguel, forță a justiției Divine în cer și pe pământ, Vă mărim cântând lui Dumnezeu: Aleluia!

  ICOSUL 12

Vouă, Sf Arh Raziel, Arh de mare ajutor în eliberarea noastră de legăminte și jurăminte făcute în toate timpurile și Sf Arh Raguel, care ne ajuți să ne concentrăm pe Divinul din fiecare. Cu mare bucurie vă cântăm:

 Bucură-te, Sf Arh Raziel, cel care cunoști secretele universului

 Bucură-teSf Arh Raguel, protector al legilor spirituale Divine

 Bucură-te, Sf Arh Raziel, cel ce deții cheile cunoașterii

 Bucură-te, Sf Arh Raguel, Arhanghel al relațiilor, care ne ajuți să rezolvăm neînțelegerile din relațiile noastre

 Bucură-te Sf Arh Raziel, înger ce ne ajuți să înțelegem și să acceptăm Adevărul Divin

 Bucură-te Sf Arh Raguel, cel ce oprești nedreptatea

 Bucură-te, Sf Arh Raziel, cel ce împarți cu noi înțelepciunea antică și Bucură-te Sf Arh Raguel cel ce aduci ordine în haosul din viețiile noastre.

 CONDACUL 13

 O, voi Sf Arhangheli de lumină, care ați renunțat la liberul arbitru și v-ați pus la unison cu Voința Creatorului. Pe voi Sf Arh de lumină, extensii ale lui Dumnezeu, căpetenii peste legiuni întregi de îngeri, cu toată ființa noastră vă cinstim, cântând cu bucurie și recunoștință lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori )

 ICOSUL 1

 Mai Marilor cetelor îngerești, Mesageri ai Voinței Divine și împlinitori ai ei, Mărturisitori ai credinței prin fapte, vă aducem cu bucurie laude:

 Bucură-te, Sf Arh Mihail, cel al cărui nume înseamnă ,,Asemeni  lui Dumnezeu”

Bucură-te,Sf Arh Gabriel „Puterea lui Dumnezeu,,

 Bucură-te, Sf Arh Rafael, cel care aduci ,,Vindecare de la Dumnezeu„

 Bucură-te ,,Lumina lui Dumnezeu„ Sf Arh Uriel

 Bucură-te ,, Frumusețea Lui Dumnezeu„Sf Arh Jofiel

 Bucură-te, Sf Arh Samuel, cel al cărui nume înseamnă „Cel care îl vede pe Dumnezeu ”

Bucură-te „Dreptatea lui Dumnezeu” Sf Arh Zadkiel

 Bucură-te, Sf Arh Metatron, cel care stai alături de tronul ceresc și bucură-te tu, frate spiritual al Arh Metatron, Sf Arh Sandalfon

 Bucură-te „Leoaica lui Dumnezeu” Sf Arh Ariel.

 Bucură-te „Ajutorul lui Dumnezeu” Sf Arh Azrael

 Bucură-te, Sf Arh Haniel „Gloria lui Dumnezeu”

  Bucură-te, Sf Arh Raguel „Prieten al Domnului”

 Bucură-te, Sf Arh Raziel, cel al cărui nume înseamnă „Taina lui Dumnezeu”.

CONDACUL 1

 Pe voi, spirite ale focului divin, care neîncetat aduceți laudă  lui Dumnezeu și împliniți Voia Lui pe pământ și-n cer, cu recunoștință strigăm: Bucurați-vă Sfinți Mesageri!

RUGĂCIUNE

Dragă Arh Mihail, îți mulțumesc pentru că ne protejezi pe mine și cei dragi. Îți mulțumesc pentru că veghezi asupra noastră, asupra căminelor noastre și asupra mașinilor în care călătorim. Îți mulțumesc că-mi dai curajul și încrederea de a avansa către împlinirea menirii mele Divine în această viață.

 Dragă Arh Gabriel, îți mulțumesc pentru că mă ajuți să fiu un părinte bun pentru copilul meu iubit. Îți mulțumesc că reverși Armonia Divină în fiecare plan al vieții mele și îmi aduci mesajele Tatălui Ceresc.

Dragă Arh Rafael, îți mulțumesc că-mi iei durerile când te chem în ajutor. Îți mulțumesc că mă ajuți să mă simt bine și confortabil în corpul meu și pe toți ne vindeci cu raza ta verde, rază alcătuită din cea mai pură iubire a lui Dumnezeu.

 Dragă Arh Uriel, îți multumesc pentru raza ta aurie, care o reverși peste tot pământul, peste mine și cei dragi în vreme de conflict, îți mulțumesc pentru lumina și pacea ta.

 Dragă Arh Jofiel, îți mulțumesc pentru că mă ajuți să-mi înfrumusetez viața și gândurile, că mă ajuți să văd frumusețea lăuntrică din fiecare îți mulțumesc pentru înțelepciunea dată.

 Dragă Arh Samuel, îți mulțumesc pentru iubirea necondiționată care o reverși peste mine și cei dragi. Îți mulțumesc pentru convingerea că tu și Dumnezeu vegheați asupra noastră, ajutându-ne să găsim ceea ce căutăm, în accord cu Binele nostru Suprem.

 Dragă Arh Zadkiel, îți mulțumesc că mă ajuți să-mi aduc aminte că sunt copil sfânt a lui Dumnezeu. Că umpli inima mea de compasiune pentru cei din jur, făcându-mă să nu-mi amărăsc viața cu amintiri neplăcute, ci mă ajuti să mă focalizez pe amintiri plăcute, iertând și eliberând tot ce-mi este dăunător.

 Dragă Arh Metatron, îți mulțumesc pentru că îți folosești cubul vindicător, pentru a-mi purifica energia fizică, mentală și emoțională. Mulțumesc că-mi arăți semne clare referitoare la menirea mea.

 Dragă Arh Sandalfon, îți mulțumesc pentru că-mi duci rugăciunile la Tatăl Ceresc. Îți mulțumesc înger, că prin muzică, vindeci inima mea.

 Dragă Arh Ariel, îți mulțumesc că-mi asiguri mie și familiei mele toate lucrurile de care avem nevoie pentru o viață sănătoasă și fericită.

 Dragă Arh Azrael, te rog vindecă-mi inima și ajută-mă să merg mai departe. Ajută-mă să accept Voința Divină și te rog ai grijă de sufletele persoanelor dragi din ceruri.

 Dragă Arh Haniel, îți mulțumesc pentru că mă ajuți să mă accept și să mă apreciez pe mine însumi. Îți mulțumesc că ne dăruiești energia feminină, intuiție, calm și mângâiere.

 Dragă Arh Raziel, te rog să mă înveți despre Dumnezeu, să-mi predai înțelepciunea Universală și să mă înveți secretele universului, îndeosebi cele care mă pot ajuta să duc o viață mai împlinită și mai senină.

 Dragă Arh Raguel, îți mulțumesc că înconjori cu raza ta fiecare om care încearcă să ajungă la mine cu cuvântul, fapta, gândul, îți mulțumesc pentru această rază scut prin care înoată informația și energia pentru a se curăți înainte să ajungă la mine.

, , ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

7 comentarii la „ACATISTUL TUTUROR ARHANGHELILOR

 1. Nu toată lumea cunoaște limba engleza, [e o limba pe care nu o agreez] publicați comentariile în limba romana, limba în care am spus pentru prima oara cuvântul „MAMA”.

   1. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Este un Acatist minunat, nu tocmai ortodox, însă nu sunt habotnica,îi iubesc conținutul frumos

 2. Acest Acatist al Tuturor Arhanghelilor este valoros prin continutul prezentat.Exprima in cuvinte tot ceea ce reprezinta viata noastra si astfel ne este folositor.Se simte ca o poarta care te conduce in lumea spirituala si vei simti acea energie inalta.Imi place sa aprind o luminare si sa iau in mana rozariul pentru a ma concentra 45-50 minute.L-am citit de mai multe ori cand mi-a cerut o prietena bolnava de cancer ce facea chimioterapie si astepta operatia care sa-i salveze viata.A trecut cu bine si azi poate sa se plimbe folosind un baston.De cate ori il citesc il simt ca un balsam care-mi aduce iubire ,echilibru si liniste sufleteasca.
  Am cercetat acest site si este extrem de complex si valoros prin continut.
  Cu recunostinta,
  Doina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *